Phiếu ghi giảm CCDC

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Vật tư, Công cụ dụng cụ >

Phiếu ghi giảm CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Cho phép nhập và quản lý tất cả các chứng từ liên quan đến việc ghi giảm CCDC.

Cách thao tác

-       Vào menu Nghiệp vụ\Vật tư, Công cụ dụng cụ\Phiếu ghi giảm CCDC, xuất hiện màn hình gồm 03 phần:

      Thanh tác nghiệp: Gồm các chức năng cho phép thêm nhanh các chứng từ, xem nhanh các danh mục và báo cáo liên quan đến Vật tư công cụ dụng cụ.

      Màn hình danh sách: Danh sách các chứng từ với một số thông tin chính như Số chứng từ, Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Diễn giải, Số tiền.

      Các thông tin liên quan: Gồm 02 trang hiển thị thông tin của chứng từ được chọn ở màn hình danh sách.

image546

Tại màn hình danh sách, NSD có thể thực hiện các chức năng:

-       Thêm: Cho phép thêm mới chứng từ Phiếu ghi giảm CCDC. Để thêm mới chứng từ, kích chuột phải rồi di chuyển đến chức năng “Thêm”, hoặc kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image465 trên thanh công cụ.

-       Nhân bản: Cho phép nhân bản thêm một Phiếu ghi giảm CCDC như chứng từ đã chọn, bằng cách chọn chứng từ cần nhân bản, kích chuột phải chọn Nhân bản. 03110042

-       Xem: Cho phép xem chứng từ được chọn trước đó. Để xem chứng từ, chọn chứng từ cần xem sau đó kích chuột phải chọn “Xem”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image446 trên thanh công cụ.

-       Xóa: Cho phép xóa chứng từ được chọn trước đó. Để xóa chứng từ, chọn chứng từ cần xóa sau đó kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image447 trên thanh công cụ.

-       Nạp: Cho phép làm tươi dữ liệu trong danh sách, hoặc thiết lập điều kiện hiển thị cho các chứng từ trong danh sách. Để làm tươi dữ liệu, kích chuột vào biểu tượng image448 trên thanh công cụ. Để thiết lập điều kiện hiển thị chứng từ, kích chuột vào mũi tên bên phải biểu tượng image448 trên thanh công cụ.

-       Ghi sổ: Cho phép ghi sổ chứng từ được chọn trước đó. Để ghi sổ chứng từ, chọn chứng từ cần ghi sổ sau đó kích chuột phải chọn “Ghi sổ”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image449 trên thanh công cụ.

-       Bỏ ghi: Cho phép bỏ ghi sổ chứng từ được chọn trước đó. Để bỏ ghi chứng từ, chọn chứng từ cần bỏ ghi sau đó kích chuột phải chọn “Bỏ ghi”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image450 trên thanh công cụ.

-       In: Cho phép in danh sách chứng từ. Để thực hiện chức năng In, kích chuột vào biểu tượng image268 trên thanh công cụ

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC