Nhập khác

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Vật tư, Công cụ dụng cụ > Phiếu nhập kho >

Nhập khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Bamboo.NET 2015

 

Chức năng

Lập và in phiếu nhập khác.

8

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Người giao

Hiển thị thông tin về người giao vật tư

Họ tên

Tên người giao đã khai báo

Địa chỉ

Địa chỉ người giao vật tư

Diễn giải

Nội dung của phiếu nhập kho

Ngày HT

Ngày hạch toán (Ngày ghi sổ chứng từ)

Ngày CT

Ngày chứng từ (Ngày phát sinh chứng từ)

Số CT

Số chứng từ (Số phiếu nhập kho)

Số CT gốc

Số chứng từ gốc

Ngày CT gốc

Ngày chứng từ gốc

Vật tư

Chọn vật tư cần nhập kho

Kho

Chọn kho chứa vật tư

Diễn giải

Hiển thị nội dung của định khoản chọn sẵn hoặc NSD tự nhập liệu

TK Nợ

Đã ngầm định Nợ TK 152

TK Có

Tài khoản ghi Có của nghiệp vụ phát sinh

Số lượng

Số lượng vật tư nhập kho

Đơn giá

Đơn giá của một vật tư

Thành tiền

Thành tiền = Số lượng * Đơn giá

Nguồn

Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh

Chương

Chương ngân sách của nghiệp vụ phát sinh

Loại khoản

Loại khoản của nghiệp vụ phát sinh

Mục/Tiểu mục

Mục/Tiểu mục của nghiệp vụ phát sinh

Nghiệp vụ

Chọn nghiệp vụ tương ứng

Đối tượng

Đối tượng của phiếu nhập kho

Hoạt động

Chọn hoạt động tương ứng

Quỹ tiền

Hiển thị thông tin về quỹ tiền

Khoản chi xã

Thông tin về khoản chi xã liên quan

Mã thống kê

Mã thống kê chứng từ

Cách thao tác

8 Thêm mới một Phiếu nhập khác

-       Nhấn nút “Thêm” trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng “Thêm” ở màn hình chính thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

      Nhập thông tin tổng quát:

-       Chọn thông tin về Người giao, Họ tên, Địa chỉ và Diễn giải của Phiếu nhập mua bằng tiền mặt. Trong trường hợp nghiệp vụ nhập kho liên quan đến đối tượng Người giao chưa được khai báo trong Danh mục\Danh sách đối tượng, NSD có thể thêm mới đối tượng đó ngay trên giao diện bằng cách nhấn nút image467 ở ô chọn Người giao.

-       Nhập các thông tin vào Ngày HT, Ngày CT và Số CT.

      Nhập thông tin chi tiết:

-       Nhập Số CT gốc

-       Nhập Ngày CT gốc

-       Vật tư: NSD nhập vào mã Vật tư, hoặc có thể chọn Vật tư bằng cách nhấn nút image454 ở cột Vật tư, xuất hiện danh sách vật tư cho phép chọn vật tư. NSD chỉ cần tìm đến vật tư cần nhập kho và nhấn chuột vào vật tư đó.

-       Kho: NSD nhập vào mã Kho. Thường thì khi chọn Vật tư, cột Kho sẽ tự động lấy Kho ngầm định của Vật tư đó. Trong trường hợp muốn nhập vật tư vào kho khác, NSD có thể chọn Kho bằng cách nhấn nút image454 ở cột Kho, xuất hiện danh sách kho cho phép chọn kho. NSD chỉ cần tìm đến kho cần nhập và nhấn chuột vào kho đó.

-       Nhập Diễn giải của dòng chứng từ.

-       TK Nợ: NSD nhập vào tài khoản nợ, hoặc có thể chọn tài khoản Nợ bằng cách nhấn nút image454 ở cột TK Nợ ,xuất hiện danh sách tài khoản, NSD chỉ cần tìm đến tài khoản cần nhập số liệu và nhấn chuột vào tài khoản đó.

-       TK Có: thao tác tương tự như chọn hoặc nhập TK Nợ.

-       Nhập Số lượng của vật tư cần nhập kho.

-       Nhập Đơn giá của mỗi vật tư.

-       Thành tiền: Khi nhập số liệu vào cột Số lượng và Đơn giá, số tiền sẽ tự động tính cho cột Thành tiền và NSD không được phép nhập.

-       Chọn hoặc nhập Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút image454 ở cột Nguồn.

-       Chương: NSD nhập vào mã Chương, hoặc có thể chọn Chương bằng cách nhấn nút image454 ở cột Chương, xuất hiện danh sách các Chương đã được đánh dấu “Được sử dụng cho đơn vị” trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương. Chọn Chương sử dụng bằng cách nhấn chuột vào Chương đó. Trong trường hợp chưa có Chương sử dụng phải thoát khỏi màn hình Phiếu nhập kho, sau đó vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương tìm chọn Chương cần sử dụng và đánh dấu vào mục "Được sử dụng cho đơn vị".

-       Loại khoản: NSD nhập vào mã Loại khoản, hoặc có thể chọn Loại khoản bằng cách nhấn nút image454 ở cột Loại khoản, xuất hiện danh sách Loại khoản đã được đánh dấu "Được sử dụng cho đơn vị" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản.

-       Mục/Tiểu mục: NSD nhập vào mã Mục/Tiểu mục, hoặc có thể chọn Mục/Tiểu mục bằng cách nhấn nút image454 ở cột Mục/Tiểu mục, xuất hiện danh sách các Mục/Tiểu mục của Mục lục ngân sách đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục thu.

-       Nghiệp vụ: NSD nhập vào Nghiệp vụ, hoặc có thể chọn Nghiệp vụ bằng cách nhấn nút image454 ở cột Nghiệp vụ.

-       Đối tượng: Nếu trước đó NSD đã chọn thông tin Người giao, thông tin này sẽ được tự động cập nhật xuống cột Đối tượng. NSD có thể thay đổi thông tin này bằng cách nhấn nút image454 ở cột Đối tượng xuất hiện danh sách các đối tượng đã được khai báo trong Danh mục\Danh sách đối tượng.

-       Hoạt động: NSD nhập vào Hoạt động, hoặc có thể chọn Hoạt động bằng cách nhấn nút image454 ở cột Hoạt động, xuất hiện danh sách các Hoạt động đã được khai báo trong Danh mục\Hoạt động tài chính.

-       Quỹ tiền: NSD nhập vào Quỹ tiền, hoặc có thể chọn Quỹ tiền bằng cách nhấn nút image454 ở cột Quỹ tiền, xuất hiện danh sách các Quỹ tiền đã được khai báo trong Danh mục\Quỹ tiền.

-       Khoản chi xã: NSD nhập vào Khoản chi xã, hoặc có thể chọn Khoản chi xã bằng cách nhấn nút image454 ở cột Khoản chi xã, xuất hiện danh sách các Khoản chi xã đã được khai báo trong Danh mục\Khoản chi xã.

-       Mã thống kê: NSD nhập vào Mã thống kê, hoặc có thể chọn Mã thống kê bằng cách nhấn nút image454 ở cột Mã thống kê, xuất hiện danh sách Mã thống kê đã được khai báo trong Danh mục\Mã thống kê.

-       Nhấn nút “Cất” để lưu giữ các thông tin về chứng từ thêm mới.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Thông tin chung, thì sau khi nhấn nút “Cất”, phải nhấn nút “Ghi sổ” để ghi sổ chứng từ.

8 Sửa Phiếu nhập khác

-       Nhấn nút “Bỏ ghi” để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Nhấn nút “Sửa” để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Nhấn nút “Cất” để cất giữ thông tin vừa sửa.

8 Xoá Phiếu nhập khác

-       Nhấn nút “Bỏ ghi” để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Nhấn nút “Xoá” để xoá chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.

8 In

      In chứng từ hiện thời:

-       Nhấn nút “In”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + P, hoặc nhấn chuột vào mũi tên bên phải nút “In” rồi chọn In chứng từ hiện thời.

      In mở rộng:

-       Nhấn chuột vào mũi tên bên phải nút “In” xuất hiện hộp hội thoại sau:

9

-       Chọn chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

-       Để thêm nhanh Đối tượng, Kho, Vật tư,… hoặc để sinh chứng từ liên quan hoặc để nhập số dư ban đầu cho tài khoản ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, nhấn nút “Tiện ích” rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

image469

 


Copyright © 2007 - 2016 MISA JSC